.
За нас - Интегрирана система за управление

Всички работещи в ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД са ангажирани с мисията за производство на висококачествена продукция с цел пълно удовлетворяване нуждите на клиента.

В Дружеството е разработена и внедрена Фирмена политика по качеството и безопасността на продукта, околната среда и безопасността на труда, в която са декларирани стратегическите цели, както и пазарната стратегия на фирмата.

Разработена е, внедрена и функционира Интегрирана система за управление, включваща Система за управление на качеството, Система за управление безопасността на продукта, Система за управление на околната среда и Система за управление на здраве и безопасност. Чрез непрекъснатото усъвършенстване на Интегрираната система за управление на ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД се постига подобряване на управлението и функционирането на Дружеството, повишаване на качеството и безопасността на продукта, щадящо отношение към околната среда, както и здравословни и безопасни условия на труд.

ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ е една от първите компании в България, сертифицирана по четири международни стандарта. Сертификатът по ISO 9001:2000, впоследствие по ISO 9001:2008, е издаден през април 2003 г; този по НАССР, впоследствие ISO 22000:2005 - през май 2005 г; по ISO 14001:2004 e от юни 2006г. и този по OHSAS 18001:2007 е от януари 2008 г.

Документите са във формат PDF. Ако нямате PDF Reader, можете да го свалите от тук.
Начална страница Карта на сайта