.
За нас - Политика по околната среда

Ръководството на „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” декларира своята „Политика по опазване на околната среда”, за да бъде тя разбрана и прилагана от персонала на дружеството и да бъде оповестена на всички заинтересовани страни.

Опазването на околната среда е сред основните приоритети в управлението на „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ”.

В дейността си - производство на стъклени опаковки (бутилки и буркани) за вътрешния пазар и за износ, ние се стремим да намалим въздействието върху околната среда, спазвайки посочените тук по- долу ръководни принципи:

Да поддържаме, развиваме и подобряваме внедрената в дружеството Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004;
Да спазваме приложимата нормативна уредба и доброволно възприетите вътрешно-фирмени правила по опазване на околната среда, отнасящи се до всички дейности, процеси, продукти и услуги;
Да опазваме околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и почвите;
Да управляваме дейностите по отпадъци по екологосъобразен начин;
Да осигурим наблюдение и измерване на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;
Да се стремим към оптимално потребление на природните и енергийни ресурси;
Да полагаме усилия за намаляване на емисиите на парникови газове с оглед смекчаване на последствията от глобалното затопляне;
Да допринасяме за изпълнение на националните цели по рециклиране чрез оползотворяване на отпадъци от стъклени опаковки;
Да обучаваме служителите на ангажираност и повишена персонална отговорност към опазване на околната среда;
Да поддържаме активно сътрудничество с компетентните органи и заинтересованите страни и да информираме относно новости по опазването на околната среда.

Ръководството на „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” изисква от служителите си, както и от доставчиците, подизпълнителите, клиентите и други ангажирани с компанията лица, да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти по опазване на околната среда.

Начална страница Карта на сайта